Post a New Question

hekasi

posted by .

Mag-bigayng limang msgagandang tanawin o atraksiyong matatagpuan sa Rehiyon XI.Pagkatapos ay pumili ng isa sa mga ito na sa palagay mo ay nararapat marating o mabisita ng bawat pilipino.Isulat ang iyong paliwanag sa kahon na nasa kabilang pahina.

  • ??? -

    Please post your homework questions in English in order to get responses.

  • hekasi -

    anong ang layunin ng paglalakbay ni magellan?

Respond to this Question

First Name
School Subject
Your Answer

Similar Questions

More Related Questions

Post a New Question