dwrls,math

138,211 results, page 49

math

5/6+1/3=n

Math

70*20*20

math

p = 2q+3 p+q = 9

Math

-7-14 :(-7)=

Math

What is 3÷3/4

Math

4x^2y

Math

41 3/4

Math

3/4 pi * pi/5=

Math

3/4 pi - pi/5=

Math

2/n=15/n2-1

Math

5,4,26,9 _+_*_-()2=37

math

-7/9 * 3/5

Math

what is 10% of 30

math

54:30=_:5

Math

4 - t = 3(t - 1) - 5

math

-12/3*(-8+(-4^2)-6)+2

Math

5 1/4 + 2 9/16

Math

what is 4x(6-5)?

Math

-6h+4-3+h=11 Help

math

18-x/3=-7

Math

15+37

math

(?)+19+7=33

Math

9-2(b+3)=4b

Math

12(p-2 1/3)=-8

Math

2(p-2 1/3)= 12

math

52/4 - 4 /5/9=

Math

What's 9+10?

Math Help

10^0 -10 1 *** 10 0

math

5x - 5y = -5 4x + 2y = 20

Math

What is 12 × 12

Math

22+49=

Math

7×5

math

(2x+1)^3

Math

6(2b)

Math

x^2 = 64 x=?

math

3a - 4 (<)+ 5

math

x + 2y= -2 y= -2x-13

Math

1-(-2)^2*(-1)^3=

math

-1/6+(-3/7)

math

What is 14/16 + 1/5

math

x8+x4+1

Math

Y=2x-5 and 4x-y=7

Math

what is 6 1/7 - 1 5/21

Math

2-6

Math

1-2

math

what is 8/9 - 17/54

math

16 X^2+y^2=16

Math

9:2x=15:12 , so x= ..?

math

8x+9y=40 5x+3y=10

Math

5x+2=10

Math

How many 1/3 are there in 25/5

math

y+4=-2(x+6)

math

3^(2x−1)= 1/(27^x)

Math

1 4 6 9...

Math

T=r/d What is r? What is d? And how?

Math

1+1=?

math

4/1/2+q=9/1/2

Math

x = e, 5, 7, 10, 12 y = 10, 13, 19, f, 34 a. f = 28; e = 4 b. e = 28; f = 4 c. f = 30; e = 2 d. e = 30; 5 = 2

Math

6-3r-3

math

2 1/4 r =10?

Math

4(3x - 1)= 3 + 8x - 11 -2(t +2) + 5t= 6t + 11

Math

What is 3/5 of 25?

Math

4×5 1/8

Math

12 1/2%

MATH

64 – [(9 ÷ 3) + 4 x 7] = ? Is it 33?

MATH

1. -2v - 7 = 23

math

7x-4-3x=2x+10

Math

2/3m-6.5=0.7

Math

∫ (4x+4)(x^2-2x-3)^2/3 dx

math

(5-2*.5)(4-2*.5)(63)

MATH

WHAT IS 5G +11 -6G?

math

y = x+6 y = -2x+3

Math

2/3 and 5/6

math

∠6+ ?

Math

11+6=19-

Math

what is 2x+2=4?

Math

21÷4

Math

7/8 - 5/6 =

math

4 2/3 * 3 3/4 A.8 5/12 B.15 C.12 1/2 D.17 1/2

Math

7/8×16=

math

3(x+4)-5= n is 9

Math

-6x+4(-5x-4)=

Math

-3(5x-3)-5=

math

(x/50)+(x/25)+(3x/50)+(2x/25)+...+2x=

Math

2 3/5+1 7/10)-4/5?

Math

-3 + n/2 = 9

Math

3x+10 => 4 A. x => -2 B. x <= 2 C. x <= -2 D. x => 2

math

2a/x-1-2x/x-2

Math

b+6

math 1

3x - 8y = -17 2x -7y = -18

math 1

6x+8y=4 8x-3y=19

math 1

9x-4y=-3 8x-3y=-1

math

If x is to y as 4 is to 5, then what is y:x?

math 1

x + y = 8 y = 1/3x + 4

math 1

y = -3x + 18 3x + 4y =0

Math

X - +2=-2 4 A.4 B.-4 C.12 D.-16

Math

Help me , what is y if y=2x+10

math

(-18)-(+11)=

math

(-9)-(+21)=

Math

3X+Y-11 and -2X+Y=1 X= Y=

Pages

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100