dwrls,math

138,211 results, page 25

math

x+12=6 so does x = -6

math

8/9 x 1 1/5 x 10

Math

4b+5d-c/a

math

x+2y=3 2x+3y=7

math

7p-6+4p=-39

Math

10=1x - 3 4m-4 =4m

Math

2x-y=4 and 2x-y=3

math

1. 5m+6=-4

Math

17 11/(12 ) ÷6 1/10

Math

.34

math

let f(x)= 2x+8 and g(x)= x+4 (f+g)(x)

Math

-5t = t+12

Math

-5t = t+12

Math

2x=0

Math

5y-5y=0

Math

What is 5/7 of 1/5?

Math

what is 3(x-4)-2(8-x

math

7/8 * 4/5

Math

3 8/9 x 27

Math

Thanx 4 ur help!!!

math

2/3+4/6+?

Math

12/64

math

0.3x-0.2y=0.5 x-2y=-5

math

15% of 20

Math

why a (-)x(-)=(+) (-)x(+)= (-)

math

6+6+7+2=

math

4/5 - x/3=10

MATH

6(X+5-2)X+4)+3(X-5)

Math

PV/nR=T what does n=?

Math

-4-5-7h=49

math

x/3-8=3x+5

math

3w+1=1 what does w =

Math

y=2x+6 y=2x-10 y=3+6 y=5x+10 y=4x-12

math

7^t-2 = 5^t

Math

42 mm = ? cm?

Math

y=7x+3 y=5x-1 y=7 y=-2x y=1/2x + 5/2 y=2x+3/2

math

1 1/15+3 3/10-2 4/5

math

8*0

Math

What is 21 S on a D

math

what is 15 R on a S T

math

12 ln x=44

Math

x^2+6x+27 m^2-m-12

math

72 in = how many cm 7 l _ how many qt?

math

2/3*3/5

Math

2x-y=6 y-x=0 does x=6 and y=6

math

x^3+7x^2+7x+49

Math

1.5 x 1.5 =

Math

3x - y = -4

math

okay thank you.

math

x/x^2+2x+1 + 3/4x^2-4

Math

AP h

math

4+1-2+3

math

26+4*(15-4)

math

(-5)+ 13+(-10)+6=

math

(-5)+ 13+(-10)+6=

math

4-(-2)-8-(-5)= a)-5 b)-1 c)3 d)19

math

f (x) = 4x – (-5x) + 9 1) (6) 2) (-3)

Math

If r = 5 z then 15 z = 3 y, then r = 1. y 2. 2 y 3. 5 y 4. 10 y 5. 15 y

math

2x+1/3-x-5/4=1/2

math

3b-2/b+1=4-b+2/b-1

math

-2/x-1=x-8/x+6

math

6/x-7x/5=x/10

math

3x/x+1=12/xx-1+2

math

(-2)/(x-1)=(x-8)/(x+6)

math

x^2 /2 + 1 /x-1

math

x2-x=30

math

8(5-n)=2n

Math

what is 2+s-3/7=6/7 what is s?

math

2x +(x-1)=8

math

Why does 0!=1

Math

how do you do this?? -4x-7=-2(x+3)

math

1/u+p/v=2/s

math

3x/5/ x/4+x/2

Math

i don't know what math is

Math

x(y-z)+y(z-x)+z(x-y)

Math

x + 6y = -4 3x - 4y = 10

Math

y = x2+6x -2?

Math

x2 = 7x + 8?

math

12.42/(17-n)=4.14

Math

5[3m-(m+6)]>-6(m-5)

math

What is 2/3x + 1/6x =2

math

ww-1(3w+6) - w-1(3) = w-1(w+2)

Math

(x – 10)(x – 2) = -20

Math

(3-2ã7)(3+2ã7)

Math

(3x^2 +5x) - (2x^2 – 3x +2)

Math

(x + 3)(x^2 – 2x + 7)

Math

|-27+14|=

math

5/8 x 16.34- 5/6 x 2.52 is?

math

-8+ -4- -9

math

-2-+-7=

math

-2 - (+7) =

Math

-15 - (-12) -------------- -18 - (-18)

math

what is 0+0??????? is it 2?

Math

What is 1/3 * 2/3? Thank you.

math

7m+12,when m=4

math

What is 22+-9-9+7=

math

3+99

math

what is x^2(1/x)+1 is it 1/(x^2+1)

Math

3y - 2 > 12 - 5y

math

3(a/7)+7(a/3)

Pages

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100