Critical Thinking/Math

142,306 results, page 94

math

2^1

Math

3n/(n2 -7n + 10) - 2n/(n2-8n+15) thanks

Math

-3 ( 3n + 3) =15

math

3.7^2

math

30 + 20 / ((1 * 5) * 2) =

math

k(4/7 + 1/7) + j =

math

5(x+7)-8=??

math

x-(-7)=4

math

-(-2)^0*(-2)^3*(-2)^-4/(-2)^3

Math

(a+4)(2x-3)+(a+4)(3x+1)

Math

(2x+1)(x-5)-(4x+2)(3x+7)+(1+2x)

Math

(x-5)^2 - 3(4-x)(5-x)

math

5^0/5^-6 * 1/5^-11 / (5^2)^4/(5^10)^2

Math

-5(t-8)-(t+7)=6

math

y1=6+2x x1 y1 -3 ? -2 ? -1 ?

math

what is 5/12+7/8

math

y1=6+2x x1 y1 -3 ? -2 ? -1 ?

math

y1=6+2x x1 y1 -3 ? -2 ? -1 ?

Math

(8/8)-(6/8+1/8)=

Math

(-8)*7

Math

4 * (-6)

math

x/4=10/20

math

5x+2y=2 4x-2y=8

math

3m + 8 = m

math

38.61/39.00

math

What is 88% of $33?

Math

W-8=26 w-8+_=28+_. W=

Math

R+11=19 r+11-_=19-_ r=_

math

37×52

math

y/9=-5/3

Math

y+3x=-10 -2y-3x=8

Math

10-0.35=

math

x+15<-9

math

y=x+1 x+y=3

math

1/2x+1/3y=-7 1/2x+2y=-4

math

If 2p-4p-2r is what

math

6-4(3/10)=

math

1(1/6) x 3/8=

Math

6-4 3/10=

Math

What is 1 5 of 20

math

70% of 72=

math

3x-4y=-6 2x+6y=11

math

what is 9/2 - 1/2

math

what is 9/2 - 1/2

math

2/3 * 1 1/2

Math

8-3x=2x-8

Math

2.8x+75=5.3x+15

Math

3(n-2)+7=5

Math

6(y²-2) + y < 0

math

how to get the 5^2=13^2

math

What is 4 x (8 + m)?

math

0.2(x+30)-0.03(x-40)=17.4

math

24 ÷ 6 ( 2 + 2 )= ?

Math

(1/2)2+1/2* 2 4/5

Math

What is 8% on $8.00?

math

x+9=11 m-6=15 -72=6w

math

7c + 4c =

Math

3(-5x+6)=-57?

math

(4x-2)(3x-4)

Math

12+12=9 25+25=49 18+18=81 29+29=???????

math

15+1/2=0.60(20+x)

math

-2x(-9-8x^4)

math

11/16-12/16

Math

7/3a + 2/5= ?

math

x/2+x/3=5

Math

4x+ (x+2)= 9x-10 How to do this ?

MATH

(X+2) + 3 = 10 X + 1 HOW TO DO THIS ?

math

3*8/6/7=

math

2/5+1/y+5=y-7/5y-25

math

(3)-3=

math

y+3x^2=2 f(x)= f(4)=

math

(2x+3y)^(3/2)

Math

P(7<x<9) when mu=7

math

1/2 + (-5/6) =?

Math

a/6=-33

math

(x^-3y/x^2)^-3

math

1. - 2/3 ( C - 12 ) 2. - 8 ( t/2 + 6 )

Math

(2/25 +13/25) - (2/5 - 14/15)

math

a. x/5 - 2 = 4 b. 5m - 2/5 = 3/5 c. x/4 + 1/4 = 3/4 4. y/8 - 7/8 = 3/8

math

-6=4x/7+2

math

(-16)^-2/3

math

2( a + b ) x 4 1/2 (a + b ) =

math

If y = ( x-1)^2, then y 3/4 =

math

(X+2Y)+6X(X-2Y)+8X

math

7x/7x-21

Math

4x+y=7 y= x-y=13 y=

math

y=-2x+2, 7x+4y=7

math

x^2+x(x-5)-x+7

math

(x+5)(x-7)

Math

a+9b=19 a+2b=-2

Math

9x-y=31 x+8y=44

Math

5x-y=6 x+4y=18

Math

8/9 x 11/12=

Math

40% of what is 32?

math

6b-3 / 3b^2-12

Math

k^2-k-20 / 18

math

( ) 6 ( ) x 4 ( ) 5 ----------------- 1 ( ) 4 ( ) ( ) 0 ( ) 1 ( ) 7 ( ) --------------------- ( ) 1 ( ) 0 ( ) 5

math

If f(x)=5x^3-2x+8, and g(x)= 6x-4, what is g(f(x))?

math

4/57(x+8)=1/3

math

2(x-3/4)+3(x+2/3)+4(x-1/5)=9x+17

Pages

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100