Critical Thinking/Math

145,758 results, page 80

 1. math

  3b-2/b+1=4-b+2/b-1
 2. math

  -2/x-1=x-8/x+6
 3. math

  6/x-7x/5=x/10
 4. math

  3x/x+1=12/xx-1+2
 5. math

  (-2)/(x-1)=(x-8)/(x+6)
 6. math

  x^2 /2 + 1 /x-1
 7. math

  x2-x=30
 8. math

  8(5-n)=2n
 9. Math

  what is 2+s-3/7=6/7 what is s?
 10. math

  2x +(x-1)=8
 11. math

  Why does 0!=1
 12. Math

  how do you do this?? -4x-7=-2(x+3)
 13. math

  1/u+p/v=2/s
 14. math

  3x/5/ x/4+x/2
 15. Math

  i don't know what math is
 16. Math

  x(y-z)+y(z-x)+z(x-y)
 17. Math

  x + 6y = -4 3x - 4y = 10
 18. Math

  y = x2+6x -2?
 19. Math

  x2 = 7x + 8?
 20. math

  12.42/(17-n)=4.14
 21. Math

  5[3m-(m+6)]>-6(m-5)
 22. math

  What is 2/3x + 1/6x =2
 23. math

  ww-1(3w+6) - w-1(3) = w-1(w+2)
 24. Math

  (x – 10)(x – 2) = -20
 25. Math

  (3-2ã7)(3+2ã7)
 26. Math

  (3x^2 +5x) - (2x^2 – 3x +2)
 27. Math

  (x + 3)(x^2 – 2x + 7)
 28. Math

  |-27+14|=
 29. math

  5/8 x 16.34- 5/6 x 2.52 is?
 30. math

  -8+ -4- -9
 31. math

  -2-+-7=
 32. math

  -2 - (+7) =
 33. Math

  -15 - (-12) -------------- -18 - (-18)
 34. math

  what is 0+0??????? is it 2?
 35. Math

  What is 1/3 * 2/3? Thank you.
 36. math

  7m+12,when m=4
 37. math

  What is 22+-9-9+7=
 38. math

  3+99
 39. math

  what is x^2(1/x)+1 is it 1/(x^2+1)
 40. Math

  3y - 2 > 12 - 5y
 41. math

  3(a/7)+7(a/3)
 42. math

  -25=7 -r-11 3
 43. math

  5x+1=6 x=?
 44. math

  -4x-y=-6 4x+3y=18
 45. Math

  -21-1=
 46. math

  2+45
 47. math

  -7 1/8 + 4 3/4
 48. math

  25+7(10*0.5)=39
 49. math

  What is (x+c)^3
 50. math

  what is -5b-6=-11
 51. Math

  what is 5 x (24 x 1)= 5 x #
 52. math

  40-n=28
 53. math

  14=5x-6
 54. math

  15=4x+7
 55. math

  what is 2x+9(4)*5+25=?
 56. math

  9m+8-4m+7-5m
 57. math

  -4c-11=4c+21
 58. math

  2y(4-x)= x/2 where x = 2
 59. math

  1/2+1/4+1/8+1/16
 60. math

  [-50/2+3] (20-9)
 61. Math

  2 = 8 : 10
 62. math

  (9+5)-(2-4)
 63. math

  1 2 _ + - 5 5
 64. Math

  If 0.6= 60%; what does 0.06=?
 65. math

  what is 5/6 x 1/3 x 0.8 x 9/8??
 66. math

  (8-6)*5-28
 67. math

  -3/5 +8/35=? 7/9 -(-13/18)= (4)(-3/2)= -21-(-9)= -21-(-21)=
 68. math

  13=5-13+3a
 69. math

  x+2=5
 70. math

  7/9 - (-13/18)=
 71. math

  what is 14-9x=-8(10+x)
 72. math

  y=-2/3x-12
 73. math

  -56+x ------ -8
 74. math

  What is 5(5-3) x 3=
 75. math

  4x^2=8x-5
 76. math

  [y-(-6)]=
 77. math

  3(x-4))-4=5x+6.9-3x
 78. Math

  x^2+9x/x^2-81
 79. Math

  what is 7/9 ÷ (5/6)
 80. Math

  Thanks
 81. math

  how many 3/4 are there in 3 ?
 82. math ;

  1. x^2 = 16 2. 2x(x+3) = 0 3. y^2 + 8y = 0 4. x^2 + 3x = 28 5. 2x^2 + 9x - 5 = 0
 83. math

  5x+y=2 5x+3y=12
 84. math

  7x-4y=-10 4y=x-2
 85. math

  x=5-9y 4x+9y=-7
 86. math

  x+y=1 2x-y=-2
 87. Math

  [(x^3)+(2x^2)-x-2]/(2x-5)
 88. math

  1/3 + (-5/6) + -(1/2) =
 89. math

  -1/2- (-5/8)=
 90. math

  -7x-3(9-7x)
 91. math

  3(3+a)=6
 92. Math

  d+b/c when b=5, c=1.32, d=0.8
 93. math

  60% of 25
 94. Math

  6 2/3 - 1 4/9 = ?
 95. math

  1 3/9 x 2/3
 96. math

  2 3/5 x 1 2/3
 97. math

  -8a+6(a+7)=1
 98. math

  6(x+4)= 3x-2
 99. math

  x + 3 + 4x = 23 What is x?
 100. math

  2/3x+1/6x=2 and -2x-4<10
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. 20
 22. 21
 23. 22
 24. 23
 25. 24
 26. 25
 27. 26
 28. 27
 29. 28
 30. 29
 31. 30
 32. 31
 33. 32
 34. 33
 35. 34
 36. 35
 37. 36
 38. 37
 39. 38
 40. 39
 41. 40
 42. 41
 43. 42
 44. 43
 45. 44
 46. 45
 47. 46
 48. 47
 49. 48
 50. 49
 51. 50
 52. 51
 53. 52
 54. 53
 55. 54
 56. 55
 57. 56
 58. 57
 59. 58
 60. 59
 61. 60
 62. 61
 63. 62
 64. 63
 65. 64
 66. 65
 67. 66
 68. 67
 69. 68
 70. 69
 71. 70
 72. 71
 73. 72
 74. 73
 75. 74
 76. 75
 77. 76
 78. 77
 79. 78
 80. 79
 81. 80
 82. 81
 83. 82
 84. 83
 85. 84
 86. 85
 87. 86
 88. 87
 89. 88
 90. 89
 91. 90
 92. 91
 93. 92
 94. 93
 95. 94
 96. 95
 97. 96
 98. 97
 99. 98
 100. 99
 101. 100