Critical Thinking/Math

143,199 results, page 80

math

f(x)=-x²+6x+27

math

s²-6s+8=0

math

(x^5y^8)/(x^3y^4)

math

3 4 ×8y-4

math

2 - x what is 15 3

math

2 /r + 8/r- 2 =

math

3x+5y= -11 x-2y= 11

Math

(n^21)^6

Math IB SL

2^2x . 5^(x-3)=10^(x+2)

Math

-9/7 x 2/3 = -18/21

Math!!!

10=2x ???

MATH!!!

2 3/5 = 6c ???

math

(2x)(-3y)(2z)

math

x/2-x/3=5

Math

12-x=5x+16

Math

Does 1.3*10^0=1.3??

Math

(X+1)/2 = 4 - (X+2)/7

MATH!!!

4/3d= 12? and 3/4k - 1 = 1/3k? :)

Math

If m2 = m1*d1/d2 what is d1 and d2 when m1 is 50 and m2 is 84

math

{y=x-2} 4x+y=8

math

3x+6=x-10

Math

what is 13 1/2 - 11 5/16?

math

32.1=a-21.8

math

x+5=-3

math

x + 5 > 9 =

Math

5x-6(-5x + 2) = 16

math

What is (x^2y^6-3)^2

math

hi what is what is (x^-3)^2

math

12+9*(17+2^4)-5=

math

6^2x + 1 = 1 3

math

9+6(8-5)=x

Math

(3n+2)/2

Math

-3/5+(8/35)

MATH

(4/3)^-2

MATH

9.3 X 10^-5

math

-8x-22=

math

5x + 2y = 7

math

3 2/3*2 7/8

Math

How do you do this: 1/2(3ã3)(18)

Math

11-6x = 4x -1

math

-3x+1=-2x(4x+2)

math

64^2/3

math

32^2/5

Math

(.6^-2)^-1/2

math

4/9 +1/3 7/8 + 1/16 9/10 + 1/15 11/12-7/12 4/5 -2/5 3/8-2/8 7/8-1/16 5/8-1/3 5/7-1/3

math

(2+r)15

math

(a^5 B/a^7 B^-2)^-3

math

5^-1 z^7 /(5^2 z^9 ) = 5^3 / z^2 ??

Math-18

x(5x-28)=-15

math

c+5=18 ----- -3 c=?

Math

2[1+3(6+5)]

math

is 7/8 >,< or = to 8/9?

Math

What is -3y+3x=-7(x+3)

math

-2-8 81-(13)

math

2-(x+4)=x-3

math

5^x = 1.4

Math

3^x-2 = 9^x+4

math

10/12+4/9

math

5[-39-(-74-85)]=

Math

if 7y=2x-5 what does x=

math

y^2-6y=-7 x^2=8x-41 (4x-1)(2x+6)=3x 45-t^2=0 (3x-6)^2=33

math

How do you do this: (4 -5 + (-3 2 0 7) 5 -6)

math

[-12+(-18)](-16 + -4)

math

5 + (9 -5)^2

math

7x^2 + 21

math

x/3 = x+10/6 x=

math

(x^n)/y^(1/2)

math

-22 ¡Ü 3x -9 ¡Ü-4

math

0.6x+2 ¡Ü 1.4x-1

math

7r/12 = -4

Math

What is 2+2?

math

4/15 + 3/10

math

6 3/10 - 4 11/15

math

2T+2(1-2)=

math

2T+2(1-2T)=

math

-4(3y-10)+2(2y+5)=

math

-2(t-2)-3=

math

25+5

math

5+5

math

1) 9/7 k + 4/9 = -8 - 3/8 k k=? 2)a x + b = c x + d x=?

Math

8x+5=5+8x

math

[((x^2)+3)^(5/2)-3)]=6

math

8(x+1)^2

math

7.4 x (-5.9)

math

3x+6y=48 -5x+6y=32

Math

1 2/4 + 1/3 =

math

7t-21+t+4=15

math

-2*3=?

math

4-(-h)=68

math

9+3= what

math

(14*5)^2/5^2=

math

(14*5)^2/5^2=

math

2[3+12/5]+2=

math

what is 4m=20

math

9+(P+3) P=?

math

what is -2+-6*(8-5)=

MATH

72/8-9/3=6?

math

4x+y/2+z/2=1/2

Math

-4a+5-2a-9=44

math

13/15-11/20=52/60-33/60=19/60 ?

Pages

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100