Critical Thinking/Math

143,199 results, page 100

Math

14-2.6+9

Math

-3 * 1/4

Math

3x - 2= 8 3x-2+2 = 8+2 3x= 10 3x/3 = 10/3 x= 3 1/3

Math

AB= , BC=19, AC=37

math

34-5^2 / 5 * 2^2

math

2/5-2/15+3/10

math

If (2 1/2)^4y =1/8 then y = A. -4 B. -1/8 C. 7/8 D. 3/2 E. 21/16

math

how to do -48= 2q and 13 n/10

math

(4-5y)-2(3.5y-8)

Math

(2x^2)^(3/2)/(2^(1/2))*x^4

math

5y-3/5=4/5

Math

Z/2=2(11^2)-(3×7)

Math

What is (z×6)???

Math

(Z-3^2)=(52×4)+(20×26.5)-8

math

2/5*-3/7-1/6*3/2+1/14*2/5

math help

2 3/4 2 4/6 < ------------------------------ > =

Math

4 1/3 - 2 7/15=

Math

9 1/6 - 5 7/9 =

Math

0.1/0.6 = 2/x =x/24

Math

0.1/0.6 = 2/? = ?/24

math

12-3b<9

Math

3a(3a - 2b) + b^2 + c^2

MATH

X/1/3=1/2 X=

math

7.8*10^5+3.9*10^6

math

F= 9/5-62+32

math

5/2d-3/2=-1/2

Math

4 1/2+ 2 5/8=

Math

1.-1/2+1/3= 2.-3 1/5+(-6 1/2)= 3.5/8-(-2/8)= 4.-9/10- 2/5 5.6 3/5-(-2 1/5)=

Math

2x^-2y^-2 for X=3 and y=-2

Math

5+5-5(5)/5

Math

-0.52(z)=-0.13 What does z =?

Math

-1.4m = 2.1

math

5 1/3-2 3/7

Math

5/1 - 2 4/5=

Math

-1.4b + 10= -18

math

4-x^2/x^2+7X+12/2x-4/x+3

Math

-7/15+(-4/5)

math

If 4x+5y=10, and 2x+3y=8, then 3x+4y

Math

2(x+4)^2=6

Math

1/4 x -1/2 -1/8*** 1/8 -1/4 -1/2

math 51

f(X)=(x-1)^2*(x-2)^3

Math

16-4c=20

Math

hi what is m/3+6=3

Math

y=2x-4 6x-12=3y

Math

3x+3(x-1)<-18

math

2/3+2/15

math

8 - (-n) = 1

Math

2/(1+i)^4

Math

((1+3i)/(1-2i))^2 i

Math

90% of 20

math

5x+y=16 x-2y=1

math

3×78=

math

4×93=

math

y= 3x+ 9

Math

(F/g)(x)= 3x +2/8x-1

Math

What is -7 3/8 - (-1 7/12)?

Math 4

20*34*60=. ?

Math

9/16 x 2/3 =

math

x+y=13 x-y=3 x2+y2= 2(x2+y2)= x2-y2-xy=-1

math

1.5<n and n<2

math

x% of P is Y,then P is:

math

What is 4x-12?

math

What's 9.29÷6

math

n/-3 + 5>4

math

2(y+2)for y=3 (a) -4 (b) 8 (c) 10 (d) 2

Math

2^(x+2)-2^(x)=24 ??

math

1. .8(2.50+4.95+6.00) = .8(13.45) = 10.76 2. .8(2.5) + .8(4.95) + .8(6.00) = 2.00 + 3.96 + 4.8 = 10.76

math

-3y>9 a) y<3 b) y>3 c) y<-3 d) y>-3

math

R/9 = -4

Math

What is 3x+3x=

Math

27 x 23

math 1

4x+y=2 -2x-3y=1

math 1

4x+y=8 2x-3y=1

math

-6g+5.8=23.8 a=3 b=-3 c=1.83 d=4.93

Math

x+2y+z=1 -x+y+2=6 4x-+3z=-1

math

(3*10^4)(4*10^2)

math

what is pi

Math

<2.3>*<4,3>

Math

what is 3+7-1 ?

Math

If 36 in. = 1 yd, then 2 1/3 yd =

Math

1.-9v-5=-95 2.x/-5=-8 3.p/5+6=10 4.-2 (m-30)=-6m 5.6g+5=9+5g 6.-9-6 (w+5) 7.4 (x-6)=16 8.c+6<-20 9.d/13>-3 10.-5p>-30 15.5x+10=15 16.r/6-3=1 17.9x<72

Math

2(2-2x)=-3x

Math

X/3-10=-12 A)-6 B)-66 C)6 D)66 Is it a???

math

3(x+6)-5=16

Math

5+3+2+4+40·1-1/8

math

W+X+Y

math

what is 6/5 x 25/3

math

5x+3=7

math

7 1/4- 2 4/5 =

Math

3(y+2) for y = 3

math

x+3/(x^2+2x+2)^2

math

3x^4-4/(x+2)^3

math

1/4=?/8

math

1& 1/7 + 2& 2/3 = = = = = = = = =

Math

8—(-2)

Math

5h - 9 + -16 + 6h A) 4 B) -7 C) 7 D) 10 Is it -7?

Math

y=[(3-4x)^(2/3)]/[(x^2+8)^(1/3)*(7+4x^3)^2]

Math

10^3x-8=2^5-x

Math

42<-6d = d<-7

Math

3x ÷ 3 = $30 ÷ 2

Pages

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100