Setswana

posted by .

Ke kopa dintlha ka tlhamo ereng e rile ke thanya ka fitlhela ele toro fela.

 • Setswana -

  Um... most users of this website speak English. People here don't translate, so try Google Translate.

 • Setswana -

  Yes! You're right

 • Setswana -

  Tebogo

 • Setswana -

  Fa ke ne kere phaphar... e ne e le toro.

 • Setswana -

  Ke kopa tlhamo ya erile fa ke phaphama ka fitlhela ele toro fela ya mafoko ale 200-250

Respond to this Question

First Name
School Subject
Your Answer

Similar Questions

 1. Setswana

  Ke kopa dintlha tsa go kwala tlhamo ka lehuma mo aforika. E se fete tsebe tse pedi
 2. Setswana

  Tlhamo ka lehuma mo aforika.
 3. setswana

  Ke kopa le nkwalle tlhamo e khutswane ka setlhogo sa motho ga a itsiwe e se naga
 4. Setswana

  Tlhamo two page. Kgwebo ee tlhakanetshweng e gaisa ya motho a le esi.
 5. setswana

  ke kopa tlhamo ya letsatsi la matsalo ya mafoko a ele 250
 6. Setswana

  Tlhamo. Motho ga aitsiwe e se naga.
 7. Setswana

  Tlhamo ya mafoko ale 300-350 setlhogo se-gankitla ke lebala ka malatsi a boikhutso a ngogola
 8. Setswana

  Kopa le nkwalele Tlhamo ka motho ga itsiwe e se naga
 9. setswana

  Tlhamo Nelson rolihlahla madiba Poso e ae entseng hore a tshwarwe
 10. Math

  Kopa tlhamo ya tlhaloso gompieno

More Similar Questions