Sunday
April 19, 2015

Homework Help: Setswana

Posted by Tebogo on Sunday, August 3, 2014 at 3:52pm.

Ke kopa dintlha ka tlhamo ereng e rile ke thanya ka fitlhela ele toro fela.

Answer this Question

First Name:
School Subject:
Answer:

Related Questions

Setswana - Ke kopa dintlha tsa go kwala tlhamo ka lehuma mo aforika. E se fete ...
setswana - Ke kopa le nkwalle tlhamo e khutswane ka setlhogo sa motho ga a ...
Setswana - Tlhamo ka lehuma mo aforika.
setswana - Go kwala tlhamo ya mafoko a le 200-250 ka setlhogo se:"Ga nkitla ke ...
Setswana - Kwala Tlhamo ka setlhogo sa "Setshaba se se sa somareleng puo ya sona...
Writing - Can you tell me if this is a good start on my persuasive paragraph ! ...
setswana - meila ka boitshwaro jwa ngwana
Math,english,lo,ancilury,art&culture,setswana - Simplify the following ratios.6:...
setswana - kwala athikele ka sese diragetseng ko palamenteng labone fagone go ...
Finance - Open-end Fund A has 100 shares of ATT valued at $100 each and 50 ...

Members