Saturday
February 25, 2017

Homework Help: hekasi

Posted by GRADE 4 on Wednesday, December 14, 2011 at 8:26am.

Mag-bigayng limang msgagandang tanawin o atraksiyong matatagpuan sa Rehiyon XI.Pagkatapos ay pumili ng isa sa mga ito na sa palagay mo ay nararapat marating o mabisita ng bawat pilipino.Isulat ang iyong paliwanag sa kahon na nasa kabilang pahina.

Answer This Question

First Name:
School Subject:
Answer:

Related Questions

More Related Questions