Post a New Question

hekasi

posted by on .

Mag-bigayng limang msgagandang tanawin o atraksiyong matatagpuan sa Rehiyon XI.Pagkatapos ay pumili ng isa sa mga ito na sa palagay mo ay nararapat marating o mabisita ng bawat pilipino.Isulat ang iyong paliwanag sa kahon na nasa kabilang pahina.

  • ??? - ,

    Please post your homework questions in English in order to get responses.

  • hekasi - ,

    anong ang layunin ng paglalakbay ni magellan?

Answer This Question

First Name:
School Subject:
Answer:

Related Questions

More Related Questions

Post a New Question